Import samochodów z Niemiec i z całej Europy

Menu

Ochrona danych osobowych


Poniższe informacje dotyczące zasad ochrony prywatności przedstawiają nasz sposób postępowania w odniesieniu do danych osobowych użytkownika. Gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić funkcjonowanie stron internetowych, usług, narzędzi i programów użytkowych ('mobile') w witrynie internetowej www.mobile.de/pl i zapewnić bezpieczeństwo tej witryny (patrz szczegóły poniżej). Zasady ochrony prywatności dotyczą generalnie stron internetowych, usług, narzędzi, programów użytkowych i treści witryny www.mobile.de/pl oraz powiązanych stron internetowych, usług, narzędzi i programów użytkowych, w przypadku których wskazówka o zasadach ochrony prywatności jest umieszczona w stopce strony.

Przez zaakceptowanie zasad ochrony prywatności i umowy z użytkownikiem podczas rejestracji w witrynie, użytkownik udziela wyraźnej zgody na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystanie i ujawnianie przez nas danych osobowych użytkownika jak wskazano w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują od dnia 01.04.2011.


Agencja odpowiedzialna

Agencją odpowiedzialną [sprawującą funkcję kontrolną w stosunku do informacji stanowiących dane osobowe] w rozumieniu niemieckiego federalnego Prawa o Ochronie Danych jest mobile.de GmbH (dalej zwana: mobile.de), Albert-Einstein-Ring 26, D-14532 Kleinmachnow.

Wiążące zasady korporacyjne

Dodatkowo do praktyk dotyczących ochrony prywatności zawartychw niniejszych zasadach ochrony prywatności, przedsiębiorstwo eBay Inc. - spółka macierzysta mobile.de GmbH - wprowadziła zbiór zasad korporacyjnych (nazywanych także wiążącymi zasadami korporacyjnymi) zaakceptowanych przez liczne gremia nadzorujące przestrzeganie zasad ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Te zasady korporacyjne stanowią wkład eBay Inc. w należytą ochronę danych osobowych użytkownika, bez względu na miejsce przechowywania takich danych - zależnie od lokalizacji użytkownika zasady te mogą gwarantować dodatkowe prawa dotyczące ochrony prywatności zapewnione przez organy nadzorcze ds. ochrony prywatności lub sąd. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad korporacyjnych prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych powyżej.

Gromadzenie danych

Użytkownik może przeglądać nasze strony internetowe bez ujawniania nam swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie. Z chwilą przekazania nam danych osobowych, użytkownik nie jest już dla nas dłużej anonimowy.

Z chwilą podjęcia decyzji o przekazaniu nam swoich danych osobowych użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i przechowywanie takich informacji na naszych serwerach w Republice Federalnej Niemiec oraz w różnych ośrodkach obsługi klienta i ośrodkach operacyjnych na całym świecie, w takich krajach jak Rumunia i Stany Zjednoczone

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane osobowe:

 • adres e-mail, informacje na temat kontaktu bezpośredniego i (zależnie od wykorzystywanego serwisu) czasami informacje finansowe;
 • dane komputerowe związane z rejestracją w systemie, dane statystyczne dotyczące częstotliwości odwiedzania stron, nasilenie komunikacji przychodzącej i wychodzącej w odniesieniu do witryny mobile oraz dane dodatkowe (do tego celu korzystamy z plików cookie – użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w wyszukiwarce, co prawdopodobnie wpłynie ujemnie na możliwość korzystania z witryny przez użytkownika);
 • inne informacje obejmujące adres IP użytkownika oraz standardowe informacje dziennika logowania web;
 • inne informacje uzupełniające uzyskane od stron trzecich, obejmujące dane demograficzne i nawigacyjne;
 • dane przekazane przez partnerów biznesowych, z którymi uzgodniliśmy wymianę danych.

Wykorzystanie

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy w postaci anonimowej lub pseudoanonimowej na potrzeby:

 • zapewnienia naszych usług;
 • rozstrzygania sporów, pobierania opłat i diagnostyki nieprawidłowości;
 • wspierania bezpiecznego handlu i wdrażania naszych zasad;
 • indywidualnej obsługi użytkowników, oceny zainteresowania naszymi usługami oraz w przypadku posiadania wyraźnej zgody ze strony użytkowników, na potrzeby informowania naszych użytkowników o usługach i aktualizacjach;
 • prowadzenia badań rynkowych, a w przypadku udzielenia wyraźnej zgody przez użytkownika, przekazywania ofert marketingowych i promocyjnych w oparciu o preferencje użytkownika;
 • podejmowania dalszych działań z myślą o użytkowniku zgodnie z informacją przekazywaną w chwili pozyskiwania danych;
 • łączenia informacji dotyczących użytkownika z informacjami uzyskanymi od innych spółek i wykorzystania ich w celu ulepszenia i personalizacji naszych usług, treści i reklamy;
 • porównywania dokładności informacji i weryfikowania ich z danymi posiadanymi przez strony trzecie;
 • przetwarzania danych w imieniu użytkownika lub zgodnie z uzgodnionymi celami;
 • zapobiegania działaniom potencjalnie zabronionym lub nielegalnym i egzekwowania naszej umowy użytkowania.

Użytkownik może w dowolnej chwili ze skutkiem w przyszłości wyrazić sprzeciw odnośnie wykorzystania jego danych osobowych w formie pseudoanonimowej do celów marketingowych, badań rynkowych oraz kształtowania wizerunku naszej witryny internetowej w dostosowaniu do wymagań użytkowników przez przesłanie e-mailu na adres datenschutz@team.mobile.de.

Ujawnienie

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie sprzedajemy i nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim do celów marketingowych. Wolno nam ujawnić dane osobowe użytkownika jeżeli wymaga tego prawo, celem egzekwowania naszych zasad i w reakcji na zastrzeżenia, że ogłoszenie reklamowe wstawione do witryny przez użytkownika lub inne treści naruszają prawa innych lub w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa stron trzecich (na przykład w przypadku przekazania przez użytkownika fałszywych danych kontaktowych lub podszywania się pod inną osobę możemy przekazać dane osobowe użytkownika stronie poszkodowanej, jej przedstawicielowi lub organom ścigania). Możemy także wymieniać dane osobowe z:

 • firmami należącymi do rodziny korporacyjnej eBay Inc. – takimi jak eBay lub PayPal – dla zapewnienia scalonych treści i usług (takich jak rejestracja, transakcje i pomoc dla klientów), celem dopomożenia w wykrywaniu działań potencjalnie nielegalnych i przypadków naruszania naszych zasad oraz dla wspomagania decyzji takich przedsiębiorstw odnośnie oferowanych produktów, usług i komunikacji. Członkowie naszej rodziny korporacyjnej wykorzystają te dane do przesyłania użytkownikom informacji marketingowych tylko w przypadku jeśli użytkownik wyrazi życzenie korzystania z takich usług.
 • operatorami usług pomagającym nam w prowadzeniu naszych operacji biznesowych (dochodzenia dotyczące oszustw, egzekucja należności fakturowanych, programy afiliacji i nagradzania oraz rozszerzone opcje wyświetlania, w tym reklamy obejmujące mapy z zaznaczonymi lokalizacjami dealerów).
 • witrynami internetowymi stron trzecich i wydawcami tak, aby ogłoszenia (lub treści ogłoszeń) opublikowane w witrynie mobile, były także publikowane w obrębie szerokiego spektrum portali lub nośników informacji.
 • organami ścigania lub innymi urzędami państwowymi w reakcji na potwierdzone żądanie związane ze śledztwem w sprawie karnejlub domniemanej nielegalnej działalności. W takich przypadkach ujawnimy informacje istotne dla śledztwa, takie jak nazwisko, miejscowość, województwo, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, archiwalne dane dotyczące kodów identyfikacyjnych użytkownika ID, adres IP, doniesienia o oszustwie oraz archiwalne dane dotyczące przebiegu licytacji, a także archiwalne listingi.
 • innymi stronami biznesowymi jeśli planujemy połączenie się z nimi lub zamierzone jest przejęcie przez takie strony (w razie wystąpienia takiego przypadku będziemy się domagali, aby nowa połączona jednostka przestrzegała niniejszych zasad ochrony prywatności w odniesieniu do danych osobowych użytkownika. Jeśli dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane sprzecznie z tymi zasadami, użytkownik zostanie poinformowany o tym z wyprzedzeniem).

Informacje przekazane przez użytkownika innym stronom

Prosimy o uświadomienie sobie, że informacje opublikowane w ogłoszeniu reklamowym w witrynie mobile są w sposób oczywisty dostępne publicznie, a tym samym ujawnione innym użytkownikom witryny mobile.

Także w związku z transakcją może zajść potrzeba przekazania przez użytkownika innym osobom danych osobowych lub finansowych w celu sfinalizowania transakcji. Nie możemy zagwarantować ochrony prywatności lub bezpieczeństwa informacji dotyczących użytkownika przekazywanych bezpośrednio innym użytkownikom witryny mobile, z tego też względu zachęcamy użytkowników do oceny zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa zapewnionych przez partnerów, z którymi zawierane są transakcje jeszcze przed zawarciem transakcji i podjęciem decyzji o przekazaniu informacji o sobie.

Informacje o innych użytkownikach przekazywane przez użytkownika do naszej dyspozycji

W przypadku przekazywania witrynie mobile danych osobowych innych użytkowników, użytkownik przekazujący takie dane jest odpowiedzialny za przestrzeganie federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych. Użytkownikowi wolno przekazywać wyłącznie dane osobowe, w odniesieniu do których dysponuje on niezbędną zgodą i upoważnieniem do przekazania danych. Takie informacje będą wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych dotyczącymi przetwarzania danych na zlecenie stron trzecich i do celów wskazanych w niniejszych zasadach (takich jak reakcja na wymogi prawne, egzekwowanie naszych zasad, ochrona praw, mienia lub bezpieczeństwa osób trzecich). Nie będą one wykorzystywane do celów marketingowych lub badań rynkowych, poza przypadkami uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Ogłoszenia dealerów

Dealerzy wyrażają również zgodę na udostępnianie informacji o swojej lokalizacji operatorom usług, którzy mogą mieć siedziby poza obszarem Unii Europejskiej, na potrzeby tworzenia map z zaznaczonymi lokalizacjami dealerów. Dealerzy, którzy nie wyrażają zgody na umieszczanie swoich lokalizacji na mapie w ramach ogłoszenia, mogą poinformować o tym dział obsługi klienta.

Pliki cookie

Nasi operatorzy usług lub my sami możemy umieszczać na komputerze użytkownika podczas wizyt w różnych obszarach witryny mobile pliki cookie (ciasteczka, małe pliki zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika) i znaczniki nawigacyjne web (web beacons) (jednopikselowy lub pusty elektroniczny plik graficzny GIF umieszczony w kodzie strony internetowej). Większość z plików cookie to pliki sesyjne, co oznacza, że zostają one automatycznie usunięte z twardego dysku po zakończeniu sesji, na przykład z chwilą zamknięcia wyszukiwarki. Możemy także stosować stałe lub sesyjne pliki cookie dopomagające w analizie częstotliwości korzystania z naszej witryny, celem dostosowania naszych usług, treści i reklam do potrzeb klientów, do pomiaru efektywności promocyjnej, a także propagowania zasad zaufania i bezpieczeństwa. W obrębie naszej witryny internetowej oferujemy pewne funkcje, które są dostępne wyłącznie z użyciem plików cookie. Użytkownik może zablokować nasze pliki cookie przez zmianę ustawień swojej wyszukiwarki, jednak takie postępowanie może uniemożliwić dostarczenie użytkownikowi pewnych usług. Dalsze informacje wyjaśniające dlaczego używamy plików cookie patrz Pliki cookie, znaczniki nawigacyjne web i Twoja prywatność.

Użytkownik może napotkać na pewnych stronach naszej witryny pliki cookie stron trzecich, które nie są przez nas kontrolowane. Współpracujemy czasami z operatorami usług, którzy mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika celem gromadzenia anonimowych informacji o tym jak użytkownik korzysta z witryn internetowych należących do mobile lub firm zależnych. Te informacje pozwalają operatorom dopomóc nam w dostosowaniu naszych treści i reklam do potrzeb klientów. Nie zezwalamy takim przedsiębiorstwom na gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych informujących o osobie korzystającej z takich plików cookie.

Wykorzystanie informacji z witryny mobile

Dane osobowe uzyskane podczas wizyty w witrynie mobile użytkownik może wykorzystać wyłącznie do nawiązania kontaktu z innym użytkownikiem na temat określonego ogłoszenia reklamowego z wykluczeniem wysyłania spamów lub gromadzenia danych osobowych użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody.

Powiadomienia i narzędzia e-mailowe

Przez zaakceptowanie niniejszych zasad, użytkownik zgadza się na otrzymywanie powiadomień reklamowych w postaci przesyłanych przez nas biuletynów , przekazów faksowych i zgłoszeń telefonicznych o charakterze marketingowym, chyba, że poinformuje nas o tym, że preferuje nie otrzymywać takich przekazów. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania od nas informacji marketingowych, winien wyrazić takie życzenie postępując zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do przekazu.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać naszej witryny lub narzędzi komunikacyjnych do gromadzenia adresów, wysyłania spamów lub do naruszania w inny sposób naszych warunków użytkowania oraz zasad ochrony prywatności. Wolno nam automatycznie przeglądać i manualnie filtrować wiadomości przesyłane za pośrednictwem naszych narzędzi komunikacyjnych w celu rozpoznania działań podejmowanych w złej wierze lub identyfikacji zakazanych treści, jednak nie przechowujemy trwale takich wiadomości. Jeśli użytkownik wykorzysta nasze narzędzia w celu przesłania treści osobom zaprzyjaźnionym, nie przechowujemy na stałe adresów takich osób, nie wykorzystujemy i nie ujawniamy także takich adresów do celów marketingowych. W celu zgłoszenia spamu otrzymanego od innego użytkownika prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem datenschutz@team.mobile.de.

Witryna internetowa mobile umożliwia użytkownikowi przekazywanie danych osobowych i finansowych w celu sfinalizowania transakcji. Zachęcamy do ujawniania własnych praktyk ochrony prywatności i respektowania prywatności innych użytkowników. Nie możemy zagwarantować ochrony prywatności lub bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i z tego względu zachęcamy użytkowników do dokonania oceny zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa partnerów, z którymi zawierane są transakcje jeszcze przed zawarciem transakcji i podjęciem decyzji o przekazaniu informacji o sobie. Użytkownik musi dać innym użytkownikom możliwość usunięcia danych dotyczących takich użytkowników ze swojej bazy danych oraz możliwość zapoznania się z zawartymi w takiej bazie danych informacjami o użytkownikach.

Użytkownik zgadza się na wykorzystanie informacji o użytkownikach wyłącznie w celach:

- związanych z transakcjami dokonywanymi w obrębie witryny mobile, które nie mają charakteru nieproszonych informacji komercyjnych i w innych celach wyraźnie dopuszczonych przez użytkownika.

Dostęp, modyfikacja i usuwanie danych

Użytkownik może przeglądać, modyfikować i usuwać dane osobowe przez przeglądanie swoich ogłoszeń reklamowych lub strony statusu konta. Aby zapoznać się z dowolnymi danymi osobowymi przetrzymywanymi przez nas, a niedostępnymi w witrynie mobile, prosimy o skontaktowanie się z nami. Usuwamy dane osobowe, gdy nie są już one dłużej potrzebne do celów opisanych wcześniej. Zachowujemy dane osobowe w zakresie dopuszczonym przez prawo celem rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych zasad oraz aby zapobiec korzystaniu z witryny mobile w sposób prowadzący do nadużyć.

W przypadku dalszych pytań, użytkownik może pisać na adres: datenschutz@team.mobile.de

Można też porozumieć się z działem obsługi klienta.

Linki do innych witryn internetowych

Dla dalszego ulepszenia przyjaznych dla użytkownika warunków korzystania z witryny oraz rozpowszechnienia informacji o witrynie, witryna mobile może zawierać linki do witryn internetowych dostawców o charakterze stron trzecich. Każdorazowe kliknięcie takiego linku prowadzi do wyjścia z witryny mobile. Witryny te oraz środki ochrony danych w obrębie takich witryn internetowych nie są objęte kontrolą mobile. mobile nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek informacje lub treści zawarte w witrynach internetowych dostawców o charakterze stron trzecich. Wszelkie dane osobowe przekazane dostawcom o charakterze stron trzecich nie powiązanych z mobile nie są objęte niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Bezpieczeństwo

mobile korzysta z wielu narzędzi, takich jak bariery ochronne firewall, szyfrowanie danych oraz nadzór dostępu celem ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych użytkowników i ujawnieniem takich informacji.

Wskazówki ogólne

Możemy w dowolnej chwili zaktualizować niniejsze zasady, przy czym aktualizacja taka wchodzi w życie w chwili opublikowania następnego ogłoszenia reklamowego przez użytkownika lub 30 dni po umieszczeniu zaktualizowanych zasad w witrynie i poinformowaniu o tym, cokolwiek nastąpi wcześniej. Jeśli my sami lub spółki zależne zostaną objęte procesem połączenia lub akwizycji, możemy udostępnić dane osobowe innej spółce, lecz niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują nadal. W razie wszelkich pytań dotyczących niniejszych zasad prosimy o skontaktowanie się z nami.

Pliki cookie, znaczniki nawigacyjne web i Twoja prywatność

Stosujemy pliki cookie (ciasteczka), znaczniki nawigacyjne web (web beacons) oraz podobne narzędzia zapewnione przez strony trzecie w celu realizacji funkcji i usług umożliwiających polepszenie procesu kupna i sprzedaży realizowanego przez użytkownika. Aby dopomóc w ochronie prywatności użytkownika stosujemy ograniczenia w jaki sposób narzędzia te mogą być wykorzystane w obrębie witryny mobile.

W jaki sposób witryna mobile korzysta z plików cookie (ciasteczek) i znaczników nawigacyjnych web (web beacons)

Pliki cookie są małymi plikami umieszczanymi na twardym dysku komputera, z którego korzysta użytkownik. Większość plików cookie to pliki sesyjne, co oznacza, że zostają one automatycznie usunięte z twardego dysku z chwilą wylogowania się z witryny mobile lub zamknięcia wyszukiwarki.

Stosujemy pliki cookie w celu realizacji następujących funkcji i usług:

 • Propagowanie i wdrażanie zasad zaufania i bezpieczeństwa
 • Ograniczenie częstości wprowadzania hasła przez użytkownika
 • Zapamiętywanie preferencji użytkownika
 • Prezentowanie informacji odpowiadających zainteresowaniom użytkownika
 • Ocena efektywności naszych stron internetowych, usług, treści i reklam
 • Ułatwienie podtrzymywania wątków konwersacyjnych i innych usług w ramach platform dyskusyjnych (pliki cookie są przekazywane przez naszych operatorów platform dyskusyjnych)
 • Zapewnienie innych usług i funkcji, które są dostępne wyłącznie przy użyciu plików cookie

Znacznik nawigacyjny web (web beacon) stanowi grafikę elektroniczną umieszczaną w kodzie strony internetowej. Znaczniki nawigacyjne web stosujemy do analizy nawyków poruszania się użytkowników w obrębie stron witryny mobile oraz do polepszenia efektywności witryny.

Wpływ użytkownika na wykorzystanie plików cookie

Oferujemy pewne funkcje, które są dostępne wyłącznie przy użyciu plików cookie. Użytkownik ma zawsze możliwość niedopuszczenia do aktywacji plików cookie, jeśli pozwala na to użytkowana wyszukiwarka internetowa. Niemniej jednak przy braku akceptacji plików cookie istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z pewnych funkcji witryny mobile i będzie częściej wzywany do ponownego wprowadzenia hasła w przebiegu sesji. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami zarządzania plikami cookie.

Nasi operatorzy usług lub my sami możemy stosować pliki cookie typu Flash, czyli cookie napisane w technice Flash, aby dopomóc w ocenie, czy bezpieczeństwo konta użytkownika nie jest zagrożone oraz w celu diagnostyki nieregularności w zachowaniach użytkownika dla zapobieżenia oszukańczemu zawładnięciu kontem.

Wykorzystanie plików cookie i znaczników nawigacyjnych web przez strony trzecie

Możemy współpracować z innymi spółkami, które mogą umieszczać pliki cookie lub znaczniki nawigacyjne web na naszych stronach internetowych. Spółki te pomagają w obsłudze naszych stron internetowych i zaopatrują użytkownika w dodatkowe produkty i usługi. Są one objęte umowami o poufności z eBay lub powiązane innymi ograniczeniami prawnymi. mobile nie zezwala żadnej z takich spółek na gromadzenie danych osobowych przy użyciu plików cookie lub znaczników nawigacyjnych web na naszych stronach internetowych.

Google, DoubleClick, Mediaplex i Nugg.ad są naszymi operatorami usług, którzy korzystają z plików cookie lub znaczników nawigacyjnych web, aby dopomóc nam w publikowaniu przygotowanych przez nas treści oraz w celu opracowania anonimowych danych analitycznych i statystycznych dotyczących witryny internetowej. Wymagamy od tych spółek, aby korzystały one ze zgromadzonych informacji wyłącznie w celu zapewnienia zamówionych przez nas na podstawie umowy usług.

Możemy także korzystać z bazujących na plikach cookie sieci reklamowych i portali wymiany informacji obsługiwanych przez DoubleClick i Nugg.ad. Mimo, że spółki te wykorzystują pewne anonimowe informacje na temat użytkownika celem wyświetlania reklam, nie zezwalamy tym firmom na gromadzenie danych osobowych użytkownika. DoubleClick i Nugg.ad stosują pliki cookie do gromadzenia anonimowych informacji, które mogą zostać wykorzystane do dostosowania reklam prezentowanych użytkownikowi na stronach mobile lub na innych platformach internetowych. DoubleClick i Nugg.ad wykorzystują pewne anonimowe informacje, które przesyłamy tym spółkom w celu wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych. X DoubleClick i Nugg.ad mogą także korzystać z anonimowych informacji na temat własnych użytkowników w celu wyboru reklam prezentowanych na naszych stronach. Można kliknąć na te linki, aby dowiedzieć się więcej o praktykach biznesowych i zasadach ochrony prywatności spółekDoubleClicki Nugg.ad, i zaznajomić się z metodami odmowy udziału w tych programach.

Nie zezwalamy, aby treści stron trzecich w witrynie mobile (takie jak listingi) zawierały pliki cookie lub znaczniki nawigacyjne web. Jeśli użytkownik jest przekonany, że listing może gromadzić dane osobowe lub korzystać z plików cookie, prosimy o zgłoszenie tego spostrzeżenia pod adresem datenschutz@team.mobile.de.

Niektóre pliki cookie pozwalają witrynom internetowym na identyfikację powracającego użytkownika. Jeśli w komputerze użytkownika nie ma pliku cookie, odwiedzane witryny internetowe, takie jak serwis mobile, traktują go podczas każdego powrotu jak nowego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie akceptowania/usuwania plików cookie, należy zapoznać się z sekcją pomocy używanej przeglądarki poświęconą tym plikom.

Nasza strona internetowa w celu pomiaru zasięgu oddziaływania strony wykorzystuje metodę SZM firmy INFOnline, która opiera się na anonimowym zbieraniu mierzonych wartości. Pozostałe informacje odnośnie ochrony danych znajdziecie Państwo w powiadomieniu o polityce prywatności zastosowanej zgodnie z metodą SZM – zamieszczonym tutaj (SZM).

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na ustalanie parametrów statystycznych w celu pomiaru zasięgu oddziaływania strony, macie Państwo możliwość wycofania się z tej procedury tutaj:

http://optout.ivwbox.de

Korzystamy także z Google Analytics — usługi analityki sieciowej dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”) — w celu ciągłego ulepszania naszej witryny. Google Analytics również używa plików cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizowanie wzorców korzystania z witryny. Zebrane przez plik cookie informacje dotyczące używania przez użytkownika naszej witryny (w tym także jego adres IP) są wysyłane do serwera firmy Google w Europie (lub kraju członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), gdzie adres IP jest przekształcany na postać anonimową, tak aby jego skojarzenie z konkretną osobą było niemożliwe. Dopiero po przekształceniu adresu IP na postać anonimową jest on w formie skróconej wysyłany do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywany. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach adres IP jest wysyłany do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych w pełnej postaci i wtedy skracany. Firma Google używa zebranych informacji w naszym imieniu do opracowywania analiz korzystania przez użytkownika z witryny, sporządzania raportów dotyczących działań podejmowanych w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z używaniem tej witryny i Internetu. Adres IP użytkownika nie będzie kojarzony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zablokować możliwość korzystania z plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może być niemożliwe. Użytkownik może także uniemożliwić przechwytywanie i przetwarzanie przez firmę Google danych (w tym swojego adresu IP) generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek plug-in do przeglądarki dostępny pod następującym adresem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat prywatności i narzędzia Google Analytics). Należy pamiętać, że kod „gat._anonymizeIp();” w witrynie jest zintegrowany z narzędziem Google Analytics w celu zapewnienia, że adresy IP są rejestrowane w postaci anonimowej (tzw. maskowanie IP).

Aby uniemożliwić narzędziowi Google Analytics rejestrację, wystarczy kliknąć poniższe łącze. Wówczas instalowana jest usługa opt-out cookie, która uniemożliwia rejestrację informacji podczas odwiedzania tej witryny:

Dezaktywacja Google Analytics

Jeśli chcesz zrezygnować z narzędzia Google Analytics wyłącznie z uwagi na wyświetlanie dobieranych reklam odsłonowych lub skonfigurować reklamy w Sieci reklamowej Google, możesz użyć ustawień Google Ads.