Import vozidel z Německa a celé Evropy

Nabídka

Směrnice o ochraně osobních údajů – mobile.de


Tato směrnice o ochraně údajů upravuje způsob, jak nakládáme s Vašimi údaji. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje a předáváme je dále, abychom zajistili řádnou funkčnost webové stránky "mobile.de “, jejích služeb, nástrojů a aplikací (dále jen: ‚mobile’) a abychom chránili Vaše osobní údaje (další informace k tomu jsou uvedeny níže). Tato směrnice o ochraně údajů platí zásadně pro webovou stránku "mobile.de“, její služby, nástroje, aplikace a obsahy, jakož i pro další s ní spojené webové stránky, služby, nástroje a aplikace, v jejichž spodním řádku (zápatí) je tato směrnice o ochraně údajů uvedena.

Akceptací této směrnice o ochraně údajů a uživatelské dohody při Vašem přihlášení dáváte svůj výslovný souhlas s tím, že budeme shromažďovat, uchovávat, užívat a poskytovat třetím osobám Vaše osobní údaje v souladu s touto směrnicí o ochraně údajů.

Tato směrnice platí od 1. dubna 2011.


Odpovědná instituce

Odpovědnou institucí [‚osobou odpovědnou za ochranu Vašich osobních údajů‘] ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů je společnost mobile.de GmbH (dále jen: "mobile.de“), Albert-Einstein-Ring 2-6, D-14532 Kleinmachnow-Dreilinden.

Závazné podnikové směrnice (Binding Corporate Rules)

Kromě procesů ochrany údajů upravených v této směrnici zavedla eBay Inc., mateřská společnost společnosti mobile.de GmbH, řadu podnikových směrnic (dále též „Závazné podnikové směrnice“ (Binding Corporate Rules), které již byly schváleny několika úřady pro ochranu osobních údajů v rámci Evropské unie. Tyto směrnice představují pro Vás příslib společnosti eBay Inc., že bude Vaše osobní údaje nezávisle na jejich místě příslušným způsobem chránit; v závislosti na Vašem bydlišti Vám mohou podle těchto směrnic prostřednictvím Vašeho úřadu pro ochranu údajů nebo soudu dokonce příslušet i další práva na ochranu osobních údajů. Pokud máte zájem o další informace k těmto směrnicím, obraťte se na nás; kontaktní informace naleznete výše.

Shromažďování osobních údajů

Můžete navštívit naši webovou stránku, aniž byste nám sdělili svou identitu nebo prozradili osobní údaje. Jakmile nám sdělíte své osobní údaje, už nejsou anonymní.

Tím, že nám sdělíte své osobní údaje, dáváte své svolení s přenosem těchto dat a jejich ukládáním na našich serverech ve Spolkové republice Německo a v různých zákaznických a podnikových centrech na celém světě, jako například v Rumunsku a ve Spojených státech amerických.

Shromažďujeme a ukládáme následující osobní údaje:

 • e-mailové adresy, kontaktní informace dotčené osoby a (podle použité služby) též informace o účtech;
 • přihlašovací údaje, statistiky o vyvolání stránek, provoz směrem k a od mobile, jakož i reklamní data (vždy přes cookies – akceptaci cookies můžete ve Vašem prohlížeči deaktivovat, což však může omezit využitelnost stránky);
 • další data, včetně IP adres uživatelů a údaje o přístupu na internet;
 • další doplňující údaje třetích osob, včetně demografických a navigačních údajů;
 • data poskytnutá společnostmi, s nimiž společně spravujeme nebo si vyměňujeme inzeráty.

Používání osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů používáme, pokud je to nutné, v anonymizované podobě nebo s použitím pseudonymu za účelem:

 • nabízení našich služeb,
 • řešení sporů, vymáhání poplatků nebo řešení problémů,
 • podpory bezpečného obchodování a uplatňování našich směrnic,
 • přizpůsobování nabízených funkcí potřebám našich uživatelů, slaďování našich služeb se zájmy našich uživatelů a informování našich uživatelů o službách a aktualizacích, pokud k tomu dali výslovný souhlas,
 • průzkumu trhu a zasílání marketingových zpráv a zvláštních promočních nabídek komunikační cestou, které dáváte přednost, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas,
 • nabídky dalších služeb popsaných při shromažďování dat uživatelům,
 • spojování Vašich údajů s údaji obdrženými od jiných společností a jejich následného použití pro zlepšení našich služeb, obsahů a propagaci, a lepší zaměření těchto údajů na potřeby našich jednotlivých uživatelů,
 • srovnávání údajů pro zjištění jejich správnosti a jejich porovnání s třetími osobami,
 • zpracování údajů místo Vás nebo podle dohodnutých účelů,
 • pokud možno zabránění zakázaným nebo nezákonným činnostem a uplatnění naší uživatelské dohody.

Užití svých osobních údajů pro účely marketingu a průzkumu trhu nebo utváření naší webové stránky orientované na poptávku můžete kdykoli v budoucnu odmítnout zasláním e-mailu na adresu datenschutz@team.mobile.de.

Poskytování osobních údajů

Bez Vašeho výslovného souhlasu nepředáme Vaše osobní údaje třetím osobám pro jejich odbytové či prodejní účely, ani jim je dočasně nepřenecháme za úplatu. Za určitých okolností musíme Vaše osobní údaje poskytnout, abychom splnili zákonné požadavky, uplatňovali naše směrnice, zabývali se tvrzeními, že určitý inzerát, popřípadě jiné obsahy webové stránky porušují práva třetích osob, a abychom chránili práva, majetek nebo bezpečnost jakýchkoli osob (například pokud uvedete nepravdivé kontaktní informace nebo se vydáváte za jinou osobu; v takových případech předáme Vaše osobní údaje příslušné poškozené třetí osobě, jejímu zmocněnci nebo příslušnému orgánu činnému v trestním řízení). Dále předáváme osobní údaje těmto stranám:

 • Našim společnostem ze skupiny eBay Inc. — např. eBay nebo PayPal — abychom mohli nabízet společné obsahy a služby (například při Vašem přihlášení, při transakcích a v rámci služby zákazníkům), abychom pokud možno odhalili nezákonné aktivity a porušení našich směrnic a mohli jim zabránit a abychom mohli poskytovat podporu při rozhodování o jejich produktech, službách a zprávách. Společnosti z naší skupiny budou tyto údaje využívat k zasílání marketingových informací Vám pouze tehdy, pokud jste si vyžádali jejich služby.
 • Poskytovatelům služeb, kteří nás v rámci naší obchodní činnosti podporují (vyšetřování případů podvodů, inkaso, partnerské a věrnostní programy a rozšířené možnosti zobrazení, včetně integrace karet s údaji o sídlu obchodníka).
 • Webovým stránkám třetích osob a nakladatelům, abychom reklamní inzeráty zveřejněné na mobile (nebo obsahy reklamních inzerátů) zveřejňovali na dalších platformách nebo informačních médiích.
 • Orgánům činným v trestním řízení a ostatním státním úřadům na jejich řádnou úřední výzvu v rámci trestního řízení nebo v případě podezření na nezákonné aktivity. V těchto případech poskytneme následující informace relevantní pro trestní řízení: jméno, město, spolková země, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, historický přehled zvolených uživatelských ID, IP adresa, obvinění z podvodu, jakož i historii uskutečněných příkazů a zastavených nabídek.
 • Nezávislým společnostem, pokud s nimi plánujeme sloučení nebo naše převzetí těmito společnostmi. (V případě, že nastane tato okolnost, zajistíme, aby nástupnická právnická osoba dodržovala tuto směrnici o ochraně údajů ve vztahu k Vašim osobním údajům. V případě, že Vaše osobní údaje budou použity v rozporu s touto směrnicí, budeme Vás před tímto použitím o této skutečnosti informovat.)

Údaje, které poskytujete třetím osobám

Chtěli bychom Vás upozornit na to, že údaje umístěné na mobile jsou v každém případě veřejné přístupné a v důsledku toho jsou poskytovány jiným uživatelům mobile.

Uzavření transakce může vyžadovat, abyste třetím osobám poskytli osobní údaje a informace o účtech. Nemůžeme zajistit ochranu ani bezpečnost údajů, které předáte přímo jiným uživatelům mobile. Měli byste si pečlivě prostudovat směrnice o ochraně údajů a bezpečnostní směrnice Vašeho obchodního partnera, než s ním uzavřete transakci a prozradíte mu své údaje.

Údaje třetích osob, které poskytujete nám

Pokud poskytnete mobile osobní údaje třetích osob, jste v této věci zodpovědní za dodržování ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG) a ostatních předpisů o ochraně údajů. Smíte poskytnout pouze ty osobní údaje, pro jejichž poskytnutí jste obdrželi potřebný souhlas a náležité povolení. Tyto údaje budou použity v souladu s právními předpisy o ochraně údajů formou zpracování dat na zakázku a pro účely popsané v této směrnici (například za účelem splnění zákonných požadavků, uplatnění našich směrnic nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti osob). Tyto osobní údaje nebudou použity pro účely zajištění odbytu na trhu nebo pro průzkum trhu, ledaže by uživatel udělil výslovný souhlas s tímto použitím.

Inzeráty obchodníků

Prodejci automobilů přihlášení na webové stránce mobile.de souhlasí s tím, že informace o jejich sídle budou předány externím poskytovatelům služeb, kteří se mohou nacházet mimo Evropskou unii, za účelem zobrazení na mapě s uvedením sídla v inzerátech. Pokud některý obchodník nechce, aby údaje o jeho sídle byly zobrazeny na mapě v jeho inzerátech, může se kdykoli obrátit na zákaznický servis mobile.de.

Cookies

Podle okolností budeme my, popř. budou naši poskytovatelé služeb při Vaší návštěvě určitých webových stránek mobile na Vašem počítači ukládat "cookies" ("cookie" je malý soubor dat, který je ukládán na pevném disku Vašeho počítače) nebo web beacons ("web beacon" je elektronický obrázek, který je označován jako jednopixelový obrázek nebo clear GIF a je integrován v kódu webové stránky). Většina cookies jsou takzvané „návštěvní cookies“, které jsou na konci návštěvy z Vašeho pevného disku automaticky smazány, například když zavřete svůj prohlížeč. Může se stát, že pro účely analýzy vývoje naší webové stránky použijeme jak trvalé cookies, tak i návštěvní cookies, abychom naše služby, obsahy a reklamu přesněji sladili s našimi uživateli, změřili účinnost reklamních akcí a podpořili důvěru a bezpečnost. Některé námi nabízené funkce mohou být používány pouze s povolením cookies. Můžete naše cookies zablokovat tím, že změníte nastavení svého prohlížeče, avšak může se stát, že Vám již nebudeme schopni poskytovat některé služby (Další podrobnosti naleznete v části Akceptace a vymazání cookies. Bližší informace o důvodech, proč používáme cookies, naleznete v části Cookies, web beacons a ochrana údajů.).

Může se stát, že třetí osoby používají na určitých částech naší webové stránky cookies, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Spolupracujeme příležitostně s poskytovateli služeb, kteří za určitých podmínek ukládají cookies na Vašem počítači, aby shromáždili anonymní údaje o Vašich zvyklostech při používání webových stránek, které se nacházejí ve vlastnictví společnosti mobile a společností z její skupiny. Na základě těchto údajů nám naši poskytovatelé služeb poskytují podporu při přizpůsobování našich obsahů a reklamy potřebám našich uživatelů. Tyto společnosti nejsou oprávněny shromažďovat prostřednictvím těchto cookies Vaše osobní údaje.

Využití údajů od mobile

Osobní údaje získané přes mobile smíte využít výlučně v souvislosti s určitým inzerátem k navázání kontaktu s jiným uživatelem. Nesmíte používat data k zasílání spamů, popř. ke shromažďování osobních údajů o osobě, která k takovémuto použití nedala souhlas.

Zprávy a e-mailové nástroje

Souhlasem s tímto prohlášením o ochraně údajů dáváte své svolení k tomu, abychom Vám zasílali faxem nebo telefonem marketingové zprávy obsahující marketingové informační bulletiny, ledaže byste nám oznámili, že si žádné takové informace nepřejete. Jestliže od nás nechcete dostávat žádné marketingové zprávy, postupujte podle pokynů ve zprávách, abyste uvedli své preference.

Nesmíte používat naši webovou stránku a zpravodajské nástroje pro sběr adres, zasílání spamů ani jiná porušování našich podmínek užívání či porušování směrnice o ochraně údajů. Sdělení zaslaná přes naše zpravodajské nástroje umíme automaticky prověřit, po případě manuálně filtrovat, zda se nejedná o podvodné nebo jinak zlovolné aktivity nebo zakázané obsahy, neukládáme však takové zprávy trvale. Pokud používáte naše nástroje na to, abyste jiným uživatelům předali obsahy, neukládáme adresy těchto osob trvale a nepoužíváme je pro odbytové či prodejní účely; neposkytujeme je ani pro takové účely jiným. Pokud se domníváte, že jiní uživatelé rozesílají spamy, a chcete to ohlásit, obraťte se prosím na datenschutz@team.mobile.de.

mobile Vám umožňuje poskytovat osobní údaje a informace o účtech třetím osobám pro účely uzavření transakcí. Postupujte přitom s řádnou péčí, co se týče ochrany osobních údajů a nakládejte s osobními údaji jiných uživatelů jako s důvěrnými. Nemůžeme zajistit ochranu ani bezpečnost těchto údajů. Měli byste si pečlivě prostudovat směrnice o ochraně osobních údajů a bezpečnostní směrnice Vašeho obchodního partnera, než s ním uzavřete transakci a prozradíte mu své údaje. Musíte jiným uživatelům poskytnout možnost, aby se nechali vyškrtnout z Vaší databáze; také oni Vám musí umožnit nahlédnout do informací, které o Vás shromáždili.

Souhlasili jste s tím, že uživatelské informace budete využívat výlučně pro účely související s transakcemi mobile, které nepředstavují žádná nevyžádaná reklamní sdělení, jakož i pro jiné, uživatelem výslovně zvolené účely.

Přístup, změny a vymazání

Do svých osobních údajů můžete nahlížet, můžete je měnit nebo vymazávat tak, že vyvoláte stavovou stránku Vámi umístěných inzerátů nebo svůj účet. Prosíme kontaktujte nás, pokud máte zájem o prověření jakýchkoli jiných námi uložených osobních údajů, které nelze vyvolat přes mobile. Osobní údaje, které již nepotřebujeme pro výše popsané účely, okamžitě vymazáváme. V zákonem přípustném rozsahu si osobní údaje ponecháváme pro účely řešení sporů, uplatňování našich směrnic a zamezení zneužití mobile.

Případné dotazy zasílejte na: datenschutz@team.mobile.de

Můžete se také spojit s naší službou zákazníkům.

Prolinkování s jinými webovými stránkami

Pro další zlepšování uživatelské přístupnosti a šíření umístěných informací mohou být na webové stránce mobile prolinkovány webové stránky třetích dodavatelů. Kliknutím na tyto linky opustíte webovou stránku mobile. Společnost mobile nemá žádný vliv na webové stránky třetích osob a opatření pro ochranu údajů, která pro ně platí. mobile neodpovídá za informace nebo obsahy na webových stránkách třetích dodavatelů. Osobní údaje, které neposkytnete nezávislým dodavatelům spojeným se společností mobile, nespadají do oblasti působnosti této směrnice o ochraně údajů.

Bezpečnost

Mobile používá různé nástroje, jako například firewalls, systémy pro kódování dat a omezení přístupu, aby ochránila Vaše osobní údaje před neoprávněnými přístupy a neoprávněným poskytnutím.

Obecná ustanovení

Tato směrnice může být průběžně aktualizována. Příslušné aktualizace pak nabývají platnosti při Vašem příštím inzerátu, popř. 30 dnů po oznámení aktualizované směrnice na naší webové stránce a jejím vyhlášení, podle toho, která z uvedených událostí nastane dříve. Pokud se my nebo společnosti z naší skupiny budeme/budou nacházet v procesu fúze nebo převzetí s jiným podnikem, budeme osobní údaje užívat společně s dotčenou společností; přitom bude nadále platit tato směrnice. V případě dotazů k této směrnici se na nás prosím obraťte.

Cookies, web beacons a ochrana údajů

Používáme cookies, web beacons a podobné nástroje třetích osob, abychom funkcemi a službami, které jsou tím podporovány, zlepšili Vaše zkušenosti s koupí a prodejem. V zájmu ochrany důvěrnosti Vašich údajů omezujeme rozsah, v němž mohou být tyto nástroje na mobile používány.

Jak mobile používá cookies a web beacons

"Cookies" jsou malé soubory dat, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače. Většina cookies jsou takzvané „návštěvní cookies“, to znamená, že jsou z Vašeho pevného disku automaticky smazány, když se odhlásíte z mobile nebo zavřete svůj webový prohlížeč.

Cookies používáme pro poskytnutí zvláštních funkcí a služeb, mimo jiné:

 • k podpoření důvěry a pro zajištění bezpečnosti,
 • méně časté zadávání hesla,
 • ukládání oblíbených obsahů uživatele do paměti počítače,
 • zobrazení dat sladěných s Vašimi zájmy,
 • měření efektivity našich stránek, služeb, obsahů a reklamy,
 • podpora komunikačních vláken a dalších služeb v diskusních fórech (tyto cookies stanoví naši poskytovatelé služeb pro diskusní fóra),
 • poskytování dalších služeb a funkcí, které jsou umožněny pouze používáním cookies.

"Web beacon" je elektronický obrázek, který je integrován do kódu webové stránky. Používáme pixely, abychom sledovali modely pohybu uživatelů z jedné stránky mobile na další a abychom zlepšili efektivnost naší webové stránky.

U cookies máte možnost volby

Nabízíme některé funkce, které mohou být využívány pouze používáním cookies. Použití cookies můžete kdykoli zakázat pomocí příslušných funkcí svého webového prohlížeče. Blokování cookies může vést k tomu, že nebudete moci používat některé funkce mobile a možná budete muset během své návštěvy častěji zadávat své heslo. Doporučujeme Vám důkladně se zabývat správou cookies.

Podle okolností používáme flash cookies (cookies vytvořené pomocí flash technologie) nebo dovolujeme jejich používání subjektům, jež naším prostřednictvím nabízejí své služby. Tyto cookies přispívají k bezpečnosti Vašeho účtu a současně rozpoznávají nesrovnalosti v chování, aby se zamezilo tomu, že Váš uživatelský účet bude v podvodném úmyslu použit jinou osobou.

Používání cookies a web beacons třetími osobami

Příležitostně spolupracujeme s jinými společnostmi, které na našich webových stránkách umísťují cookies nebo web beacons. Tyto společnosti podporují funkčnost našich webových stránek a nabízejí Vám dodatečné produkty a služby. Jsou vázány dohodami o utajení údajů s eBay a dalšími zákonnými omezeními. Společnost mobile nedovoluje žádné z těchto společností, aby s použitím cookies nebo pixelů na našich webových stránkách shromažďovala osobní údaje.

Google, DoubleClick, Mediaplex a Nugg.ad, které naším prostřednictvím nabízejí své služby, používají cookies nebo web beacons a podporují nás tím při poskytování vlastních obsahů a vypracování anonymních ukazatelů webových stránek a analýz. Tyto podniky se nám zavázaly, že shromážděné údaje využijí výlučně pro poskytování smluvně dohodnutých služeb.

Občas spolupracujeme i s reklamními sítěmi a burzami na bázi cookies, které provozuje DoubleClick a Nugg.ad. Přestože tyto společnosti používají některé anonymní údaje o Vás, aby mohly umísťovat reklamní inzeráty, nedovolujeme jim, aby shromažďovaly Vaše osobní údaje. DoubleClick a Nugg.ad používají pro shromažďování anonymních informací cookies, které mohou být používány k tomu, aby reklamní inzeráty, které jste viděli na stránkách mobile a na jiných stránkách na internetu, byly přesněji přizpůsobeny. DoubleClick a Nugg.ad používají některé námi poskytnuté anonymní údaje pro zobrazení reklamních inzerátů na našich stránkách. DoubleClick a Nugg.ad budou případně používat též anonymní údaje o svých vlastních uživatelích pro vybrání reklamních inzerátů pro naše stránky. Pokud se chcete dozvědět více o obchodních praktikách a směrnicích o ochraně údajů společností DoubleClick a Nugg.ad, klikněte na příslušný link. Na příslušných stránkách budete informováni i o tom, jak můžete odmítnout svou účast v takových programech.

Třetí osoby nesmí integrovat cookies nebo web beacons do svých obsahů (jako jsou například nabídky produktů) umístěných na mobile.de. Pokud máte podezření, že některá nabídka shromažďuje osobní údaje nebo používá cookies, nahlašte to prosím na datenschutz@team.mobile.de.

Některé cookies umožňují, že Vás webové stránky opět poznají, když je znovu navštívíte. Bez těchto cookies s Vámi bude webová stránka jako je mobile.de při každé návštěvě zacházet jako s novým uživatelem. Další informace k akceptování a vymazání cookies najdete v nápovědě svého prohlížeče.

Naše webová stránka používá pro měření dosahu metodu "SZM" firmy INFOnline; při tom se zjišťují anonymní naměřené hodnoty. Další informace k ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů pro používání metody Škálovatelná centrální metoda měření (SZM).

Pokud byste chtěli odmítnout zjišťování statistických ukazatelů pro měření dosahu, máte možnost provést zde opt-out:

http://optout.ivwbox.de

Kromě toho používáme Google Analytics, službu pro analyzování webu poskytovanou společností Google Inc. („Google“), abychom nepřetržitě zlepšovali naši webovou stránku. Google Analytics používá rovněž cookies, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o Vašem použití naší online nabídky, vytvořené prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy), jsou posílány na server společnosti Google v Evropě (resp. v členském státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru) k anonymizaci IP adresy, takže vztah ke konkrétním osobám je vyloučen. Teprve po anonymizaci IP adresy se zkrácená IP adresa posílá na server společnosti Google v USA a tam je uložena do paměti počítače. Pouze ve výjimečných případech se IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA a tam se zkracuje. Z našeho pověření bude společnost Google tyto informace využívat, aby vyhodnocovala Vaše používání webové stránky, sestavovala zprávy o aktivitách webové stránky a aby nám poskytovala další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu. Vaše IP adresa při tom nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Můžete zakázat instalaci cookies příslušným nastavením svého software prohlížeče, upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci používat veškeré funkce naší webové stránky v celém rozsahu. Kromě toho můžete zabránit společnosti Google v evidenci dat vytvořených prostřednictvím cookies a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč, který je k dispozici pod následujícím linkem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Encontrará información más detallada al respecto en http://tools.google.com/dlpage/gaoptout o en
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (información general sobre Google Analytics y privacidad). Le informamos de que, en nuestro sitio web, se ha integrado el código "gat._anonymizeIp();" en Google Analytics para garantizar que las direcciones IP se registren de manera anónima (lo que se conoce como enmascaramiento IP).

Si no desea que Google Analytics registre su información, haga clic en el siguiente enlace. Al hacerlo, se instalará una cookie de exclusión que evitará que su información quede registrada cuando visite este sitio web:

Desactivar Google Analytics

Si desea excluir Google Analytics solo en relación con la publicidad basada en intereses o personalizar los anuncios de la Red de Display de Google, utilice Ads Settings de Google.